Süreçlerinin yenilikçi bir bakış açısıyla değerlendirilip, gerekiyorsa yeniden yapılandırılmasıyla :

 • Çalışanların; sorgulayan, gelişim odaklı, sürekli ‘Daha iyiyi’ arayan bireyler olması,
 • Şirkette alışılagelmiş iş yapış şekillerinin sorgulanarak, daha etkili yaklaşımların değerlendirilmesi ve statükoların yıkılması,
 • Alternatif, farklı, yeni yöntemlerin değerlendirilerek, Şirket için en uygun olanların belirlenmesi,
 • Detaylı ‘Süreç Analizleri’ ile süreçlerdeki hantal, sıkışıklık ve darboğaz teşkil eden adımların saptanması, verimsizliklerin tespit edilmesi,
 • Gerekli hallerde süreçlerin yeniden tasarlanması,
 • Tüm bu iyileştirme aktiviteleri sonunda ‘Standart İş Tanımlarının’ oluşturulması,
 • Fonksiyonel Yayılımlı Süreç Haritalarının güncellenmesi, gerçek durumu yansıtır hale getirilmesi,
 • Departman hedeflerinin birbiriyle ilişkili, açık, net olarak tanımlanmış ve ölçülebilir kriterler dahilinde belirlenmesi,
 • Hedeflerin ne ölçüde başarıldığının takibi için ‘Denetim ve Ölçüm Planlarının’ hazırlanıp hayata geçirilmesi,
 • Şirket içinde ortak hedefler ve amaçlar belirleyip, çalışanlar arasında ‘Ortak Çalışma Alışkanlığının’ yerleştirilmesi,
 • Oluşturulacak ‘Öğrenen Organizasyon Kültürü’ içerisinde alttan gelen kadroların eğitimlerini tamamlanması ve geleceğin Yöneticilerinin yetiştirilmesi,
 • Şirket içindeki ‘Yönetsel Boşlukların’ giderilmesi,
 • İyileştirmelerin ‘Sürdürülebilirliğinin’ sağlanarak, ‘Kültürel Dönüşümün’ sağlanması,
 • Tüm bu aktiviteler neticesinde Şirketin Değerinin Arttırılması amaçlanmaktadır.